CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Giới thiệu
Chính sách bảo mật này (“Chính Sách Bảo Mật”) công bố chính thức các điều khoản và điều kiện mà theo đó công ty du lịch TUANCHAUHANOI thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ thông tin hoặc dữ liệu cá nhân/doanh nghiệp của các khách hàng (“Khách Hàng”) của TUANCHAUHANOI (“Thông Tin Khách Hàng”). Chính Sách Bảo Mật này được công bố trên trang thông tin điện tử của TUANCHAUHANOI tại: https://www.tuanchauhanoi.net/ (“Website”).

2. Mục đích thu thập và sử dụng Thông Tin Khách Hàng
TUANCHAUHANOI thu thập và sử dụng Thông Tin Khách Hàng để phục vụ cho việc cung cấp các dịch vụ cho Khách Hàng theo hợp đồng dịch vụ liên quan (“Mục Đích Sử Dụng”), bao gồm trong đó có:

Thay mặt khách hàng đặt phòng và các dịch vụ tại các khách sạn;
Cung cấp cho các cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và các cơ quan có thẩm quyền khác khi được yêu cầu;
Thực hiện và quản lý công tác chăm sóc Khách Hàng của TUANCHAUHANOI và
Thực hiện các công việc hợp pháp khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho Khách Hàng.
3. Tính chính xác của Thông Tin Khách Hàng
Nhằm nỗ lực đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Khách Hàng khi sử dụng các dịch vụ của TUANCHAUHANOI, TUANCHAUHANOIcần sự hỗ trợ từ phía Khách hàng trong việc đảm bảo tính chính xác, trung thực, đầy đủ và hợp pháp của các Thông Tin Khách Hàng. Vì vậy, Khách Hàng, thông qua việc cung cấp Thông Tin Khách Hàng tại Website hoặc tại Tờ Khai Thông Tin, cam kết và cam đoan với TUANCHAUHANOI rằng:

Thông Tin Khách Hàng cung cấp cho TUANCHAUHANOI là chính xác, trung thực, đầy đủ, và hợp pháp;
Khách Hàng được quyền cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho TUANCHAUHANOI để sử dụng cho Mục Đích Sử Dụng mà không bị bất kỳ hạn chế hay cản trở nào; và
Khách Hàng kịp thời cập nhật, sửa đổi, bổ sung Thông Tin Khách Hàng khi cần thiết để đảm bảo việc cung cấp dịch vụ của TUANCHAUHANOI cho Khách Hàng được chính xác và thông suốt.
4. Cho phép của Khách Hàng
Khách Hàng, thông qua việc cung cấp Thông Tin Khách Hàng tại Website, trao quyền không hủy ngang và vô điều kiện cho TUANCHAUHANOI để sử dụng Thông Tin Khách Hàng cho Mục Đích Sử Dụng phù hợp với Chính Sách Bảo Mật này. Theo đó, TUANCHAUHANOI được quyền tự mình sử dụng Thông Tin Khách Hàng và được cung cấp cho các bên thứ ba nhằm phục vụ Mục Đích Sử Dụng mà không cần phải được Khách Hàng đồng ý thêm.

Khách Hàng, thông qua việc cung cấp Thông Tin Khách Hàng tại Website hoặc tại Tờ Khai Thông Tin, cam kết không hủy ngang và vô điều kiện từ bỏ mọi quyền yêu cầu, khiếu nại TUANCHAUHANOI theo bất kỳ cách nào và tại bất kỳ thời điểm nào về việc TUANCHAUHANOI và/hoặc bên thứ ba được TUANCHAUHANOI cung cấp Thông Tin Khách Hàng sử dụng Thông Tin Khách Hàng nhằm phục vụ Mục Đích Sử Dụng.

5. Cam kết bảo mật của TUANCHAUHANOI
TUANCHAUHANOI sẽ nỗ lực tốt nhất trong phạm vi khả năng của mình để đảm bảo với Khách Hàng rằng:

TUANCHAUHANOI chỉ sử dụng Thông Tin Khách Hàng cho Mục Đích Sử Dụng và sẽ không sử dụng Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ mục đích nào khác nếu không được Khách Hàng đồng ý trước;
TUANCHAUHANOI sẽ duy trì các biện pháp thích hợp và cần thiết để bảo mật Thông Tin Khách Hàng trong suốt thời hạn lưu giữ nhằm tránh việc truy cập, sao chép và sử dụng trái phép Thông Tin Khách Hàng;
TUANCHAUHANOI có trách nhiệm đào tạo, huấn luyện để các cán bộ, nhân viên, và người quản lý của TUANCHAUHANOI có liên quan đến việc thu thập, lưu trữ, xử lý và sử dụng Thông Tin Khách Hàng nhận thức, thấu hiểu, và cam kết thực hiện Chính Sách Bảo Mật này; và
Các bên thứ ba được TUANCHAUHANOI cung cấp Thông Tin Khách Hàng sẽ chịu ràng buộc bởi các cam kết bảo mật Thông Tin Khách Hàng phù hợp với cam kết bảo mật của TUANCHAUHANOI theo Chính Sách Bảo Mật này.
6. Bên thứ ba và các kết nối liên kết
Website có thể chứa đựng các kết nối đến các trang thông tin điện tử khác, bao gồm cả các trang thông tin điện tử của các nhà cung cấp, các nhà quảng cáo và các công ty liên kết của TUANCHAUHANOI. TUANCHAUHANOI hoàn toàn không kiểm soát và không chịu trách nhiệm đối với các nội dung hoặc việc thu thập thông tin của các trang thông tin điện tử khác. TUANCHAUHANOI không xác nhận bất kỳ trang thông tin điện tử, sản phẩm hoặc dịch vụ nào gắn với các trang thông tin điện tử đó chỉ đơn thuần vì chúng được liên kết với Website. Ngoài ra, Khách Hàng sử dụng Website cũng nên lưu ý rằng, khi Khách Hàng tự nguyện tiết lộ Thông Tin Khách Hàng trong khu vực tán gẫu trực tuyến hoặc bảng thông báo, thì thông tin này có thể được thu thập bởi những người khác và có thể dẫn đến những tin nhắn không mong muốn từ những người khác.

7. Thời gian lưu trữ Thông Tin Khách Hàng
Thông qua việc cung cấp Thông Tin Khách Hàng tại Website hoặc tại Tờ Khai Thông Tin, Khách Hàng đồng ý vô điều kiện và không hủy ngang rằng TUANCHAUHANOI được quyền, theo quyết định riêng của mình, lưu trữ Thông Tin Khách Hàng trong các hệ thống lưu trữ nội bộ của TUANCHAUHANOI dưới bất kỳ hình thức nào trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách Hàng.

8. Quyền của khách hàng đối với các thông tin
Vào bất kỳ thời điểm nào, Khách Hàng được quyền yêu cầu TUANCHAUHANOI: cập nhật, sửa đổi, bổ sung Thông Tin Khách Hàng; dừng việc thu thập và sử dụng Thông Tin Khách Hàng; xóa bỏ Thông Tin Khách Hàng khỏi hệ thống lưu trữ của TUANCHAUHANOI; và các quyền khác đối với Thông Tin Khách Hàng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

9. Thông tin về trẻ em
TUANCHAUHANOI tạo lập và duy trì Website không dành cho người chưa thành niên, đặc biệt là người chưa đủ 15 (mười lăm) tuổi, và không chủ ý thu thập thông tin từ trẻ em. Việc đăng ký trực tuyến và sử dụng Website được dành cho người từ đủ 15 (mười lăm) tuổi. Người chưa đủ 15 (mười lăm) tuổi không được phép cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân hoặc sử dụng bất kỳ nội dung, diễn đàn và trò chuyện trực tuyến công cộng có chứa bất kỳ phần nào của Website. Người chưa đủ 15 (mười lăm) tuổi phải được sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật hợp pháp khác theo quy định trước khi cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho TUANCHAUHANOI. Trong trường hợp TUANCHAUHANOI biết được TUANCHAUHANOI đã thu thập Thông Tin Khách Hàng từ một người chưa đủ 15 (mười lăm) tuổi vào thời điểm cung cấp Thông Tin Khách Hàng mà không được người đại diện theo pháp luật hợp pháp cho phép, TUANCHAUHANOI sẽ xóa thông tin đó khỏi cơ sở dữ liệu của TUANCHAUHANOI một cách nhanh nhất có thể.

10. Khước từ về nội dung
Website chứa đựng thông tin được tin là chính xác và đúng vào ngày được đăng tải. TUANCHAUHANOI không thể đảm bảo bất kỳ nội dung cụ thể nào của Website đã được cập nhật để phản ánh những tiến triển tiếp theo. Website không đưa ra bất kỳ ý kiến, tư vấn chuyên môn nào không thuộc phạm vi cung cấp dịch vụ của TUANCHAUHANOI. Nếu Khách Hàng cần lời khuyên trong những trường hợp cụ thể, nên tham khảo ý kiến tư vấn từ một chuyên gia.

11. Miễn trừ trách nhiệm
Khách Hàng theo đây xác nhận Khách Hàng hoàn toàn hiểu và chấp nhận rằng, mặc dù với nỗ lực tốt nhất của TUANCHAUHANOI nhằm bảo đảm Thông Tin Khách Hàng được bảo mật và được sử dụng đúng Mục Đích Sử Dụng, nhưng rủi ro đối với việc Thông Tin Khách Hàng bị truy cập và sử dụng trái phép bởi bất kỳ bên thứ ba (bao gồm cả các nhà cung cấp dịch vụ) vẫn tồn tại, nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của TUANCHAUHANOI và không thể được loại trừ hoàn toàn. Do đó, Khách Hàng xác nhận hoàn toàn hiểu và chấp nhận rằng trong những trường hợp như vậy, TUANCHAUHANOI sẽ không chịu trách nhiệm đối với Khách Hàng dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập, sao chép hay sử dụng trái phép Thông Tin Khách Hàng đó.

12. Liên lạc
Mọi thông tin, liên lạc, trao đổi, yêu cầu của Khách Hàng cho TUANCHAUHANOI sẽ được gửi bằng fax, email, hoặc thư bảo đảm đến địa chỉ sau đây hoặc địa chỉ khác do TUANCHAUHANOI thông báo cho Khách Hàng tùy từng thời điểm và sẽ được TUANCHAUHANOI đọc và trả lời kịp thời nhất có thể cho Khách Hàng:

CÔNG TY CỔ PHẦN TUẦN CHÂU HÀ NỘI
MST : 0500465483
Địa chỉ : Thôn Đa Phúc, Xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai,
Thành Phố Hà Nội
Số điện thoại : 024 35536966 FAX : 024 35536968
Email : sales@tuanchau-hanoi.com